הסכמות

הסכמת הרה"ג הרב אשר וייס שליט"א

כמה גדולה הזכות וכמה הלב מרנין שבמרומי הר הזיתים שבירושלים עיה”ק במקום הצופה אל הקודש והמקדש יושבים חבורה של תלמידי חכמים מסלתה ומשמנה של ירושלים של מעלה וממיתים את עצמם באהלה של תורת הקודש. בעמל וביגיעה עוסקים הם בסדר קדשים בציפיה ליום שבו נלכות אלה יהיו “הלכה למעשה”.

וראיתי קבצים נפלאים מחידושי התורה שהעלו חידושים נפלאים בבהירות, בישרות, ובהעמקה גדולה.

על כל עבודת הקודש מנצח ת”ח מופלא מיקירי קרתא דירושלים הרה”ג ר’ יעקב וולף שליט”א.

מצווה גדולה וזכות עצומה לחזקם ולאמצם ולתמוך במפעל נשגב זה. ואשרי מי ששותף לדבר מצוה נפלאה זו

ביקרא דאוריתא

אשר וייס

הסכמת הרה"ג הרב אביגדור נבנצל שליט"א

!שלו’ וברכה למחזיקי התורה ותומכי’ שליט”א

זכיתי היום לראות פרי קדש הלולים של חדושי תורה של אברכים הלומדים עניני קדשים בבית מדרש זכרון משה , אשר במעלה הזיתים, במזרח ירושלים, סמוך למקום המקדש, והדברים נפלאים

אשרי כל מי שיתמוך ויחזק את המקום הקדוש הזה, ויזכה לראות במהרה “ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים” עם כל אחב”י שליט”א

כעתירת צעיר הלויים

אביגדר נבנצל

הסכמת הרה"ג הרב עמיאל שטרנברג שליט"א

בצפיה אל מרום הרים, במת העולם, מקום בית מקדשנו לעד והוא שער השמיים, יושבים תלמידי חכמים במעלה הר הזיתים ומצפים לישועה, מתוך עיסוק בתורת ה’ היא מעוזנו

בית המדרש, ובראשו הרב יעקב וולף שליט”א, אף שהוא קטן בכמותו רב הוא באיכותו לפי מגמתו, ועוסק בחכמת זה סדר קדשים (שבת ל”א), בתורת המקדש ועבודתו

ראוי לרומם ולפאר את בית המדרש, למען ילך ויפרח, ויוסיף עוז ואורה של תורה על ירושלים ומקראיה, לשמח לב בניה ואוהבי תורתה

בברכה ובתוחלת ישועה

עמיאל שטרנברג

הסכמת הרה"ג הרב דב ליאור שליט"א

Contact us:

Ma’ale Hazeitim 3/1 Jerusalem
Tel: 054-5464408
E-mail: zichronmosh0@gmail.com